Koherentní lasery a interferometrie

Současná metrologie délek je odvozena od laserových normálů délky – především frekvenčně stabilizovaných He-Ne laserů. Pro stabilizaci optické frekvence tyto normály využívají absorpčních efektů v parách molekulárního jódu 127I2. Laserové normály lze použít např. jako primární zdroj světla pro laserové interferometry, což jsou v současné době jedny z nejpřesnějších systémů pro odměřování délek. Mezi hlavní výzkumné aktivity týmu v této oblasti patří: He-Ne výbojové trubice s dlouhou životností, He-Ne-I2 laserové normály délky na vlnové délce 633 nm, Michelsonovy interferometry s vysokým rozlišením, metody zlepšení linearity stupnice u těchto interferometrů, Fabry-Perotovy skenovací interferometry s vysokou jakostí, laserové refraktometry pro přímé měření indexu lomu vzduchu, ultra-čisté jodové a acetylénové kyvety pro frekvenční stabilizaci laserů technikou saturační spektroskopie. Mezi další aktivity týmu patří rovněž techniky nanášení tenkých vrstev na optické komponenty a dále návrh speciální elektroniky.