Aplikace efektivního potlačení vody a vlivu okolí při měření metabolitů s nízkou molekulovou váhou v lokalizované in vivo protonové NMR spektroskopii v poli 3T

1227

Aplikace efektivního potlačení vody a vlivu okolí při měření metabolitů s nízkou molekulovou váhou v lokalizované in vivo protonové NMR spektroskopii v poli 3T

Navrhovaný projekt je zaměřen na další vývoj technik pro prostorově lokalizovanou in vivo protonovou NMR spektroskopii (MRS), která představuje velmi účinný nástroj pro neinvazivní studium metabolických procesů v mozku. Velké možnosti, které metody NMR spektroskopie nabízejí, nejsou bohužel doposud dostatečně využívány v klinických aplikacích. Ukazuje se, že klinické aplikace vyžadují další zlepšení kvality, reprodukovatelnosti a informačního obsahu měřených NMR spekter. Z tohoto důvodu je v současné době věnována velká pozornost vývoji technik, které umožňují měřit protonová NMR spektra při velmi krátkých echo časech. Při krátkých echo-časech klade měření kvalitních protonových spekter metabolitů v mozku značné nároky zejména na vysoce účinné potlačování velmi silných signálů vody v měřených spektrech, na potlačení kontaminace měřených spekter metabolitů nežádoucími signály (zejména signály vody a tuku), generovanými v oblastech mimo měřenou oblast zájmu, a na rozlišení spekter nízkomolekulárních metabolitů od signálů pozadí tvořeného hlavně rezonancemi makromolekul a tuku. Hlavní cíle projektu spočívají v implementaci technik, které byly vyvinuty v ÚPT AV ČR pro potlačování nežádoucích signálů vody a signálů z okolí zájmu a technik pro separaci signálů metabolitů a pozadí, na 3T celotělovém MR skeneru nainstalovaném v AKH ve Vídni.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Ewald Moser - Universität Wien

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
Aktion 24p15
Datum od: 
1. 1. 1999
Datum do: 
31. 12. 1999