Bioimpedance pro diagnostiku v kardiologii

2431

Bioimpedance pro diagnostiku v kardiologii

Bioimpedanční systém s velkým dynamickým rozsahem, přeladitelnou frekvencí, proměnným proudem, vyhodnocením fáze a kontinuálním výstupem signálu má značný přínos pro diagnostiku v kardiologii a může přinést i nové teoretické poznatky v této oblasti při vyhodnocení signálů tep po tepu. Cílem projektu je vývoj a ověření systému, měřicích metod a algoritmů zpracováni. Z hlediska klinických i experimentálních aplikací se zaměříme na vyhodnocení vztahů mezi časovými změnami srdečního výdeje, QT a RR intervaly při různých excitacích kardiovaskulárního systému. Plánujeme rovněž srovnat přesnost a reprodukovatelnost změn srdečního výdeje měřených 3 metodami: bioimpedancí a dvěma v kardiologické praxi standardně užívanými metodami – Dopplerovskou echokardiografií a pravostrannou srdeční katetrizací. Důraz bude kladen na flexibilitu celého systému ve smyslu možnosti snadné aplikace nových experimentálním metod jak pro měření tak i pro zpracování. Veškeré poznatky budou průběžně klinicky ověřovány.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Vlastimil Vondra, Dr.
Řešitel: 
Vlastimil Vondra - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Martin Eisenberger - Fakultní nemocnice u sv. Anny

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/06/0136
Datum od: 
1. 1. 2006
Datum do: 
31. 12. 2008