Dentální slitiny a jejich kompatibilita s vyšetřením metodou magnetické rezonance

1441

Dentální slitiny a jejich kompatibilita s vyšetřením metodou magnetické rezonance

Vyšetření pacientů metodou magnetické rezonance (MR) je dnes považováno za vrcholnou radiodiagnostickou metodu. Vyšetření MR stále častěji indikujeme ke stanovení diagnózy, během léčby a ke kontrole jejích výsledků. Stomatologie se s vyšetřením magnetickou rezonancí setkává u pacientů s diagnózami z oblasti onkologie, traumatologie a vývojových anomálií v maxilofaciální oblasti. Zvláštním předmětem společného zájmu stomatologie a MR radiologie je chování kovových těles v oblasti hlavy a krku magnetických polích MR zařízení. Nejedná se pouze o pacienty indikované k MR vyšetření stomatologem, ale i lékaři z dalších medicínských oborů, kteří se zabývají oblastí hlavy a krku. Cílem projektu je vyhodnotit chování vybraných dentálních slitin v magnetickém poli MR přístroje s ohledem na možná biologická rizika pro pacienty podstupující vyšetření metodou MR. Získané poznatky budou uspořádány formou doporučení do medicínské praxe, dentální slitiny budou vyhodnoceny jako (1) vhodné, (2) nevhodné, (3) kontraindikované pro vyšetření magnetickou rezonancí.
Konkrétní úkoly ÚPT:
Fyzikálně-teoretické zajištění projektu:
- analýza interakce kovového předmětu s magnetickými poli MR přístroje (základním statickým polem, přepínanými gradientními poli, vysokofrekvenčním polem),
- rozbor bezpečnostně relevantních důsledků interakce,
- rozbor MR artefaktů s ohledem na specifické metody měření, korigovatelnost, využitelnost pro vyhodnocování materiálů,
- vývoj výpočetních postupů a nástrojů pro vyhodnocení interakcí (počítačová simulace magnetických polí) a jejich důsledků (síly, ohřev, artefakty),
- vývoj experimentů a výpočetních postupů pro stanovení požadovaných materiálových parametrů včetně odhadu spolehlivosti.
Experimentální zajištění projektu:
- experimenty pro ověření teorie, simulačních a analytických výpočetních nástrojů,
- optimalizace experimentů a fantómů pro provedení měření vyhodnocovaných materiálů,
- měření cca 100 materiálů dle připraveného protokolu,
- analýza dat (stanovení materiálových parametrů, simulační výpočty, klasifikace materiálů).
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Hana Hubálková - Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Spoluřešitelé: 

Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NR8110
Datum od: 
1. 10. 2004
Datum do: 
31. 12. 2006