Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní

4211

Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní

Mediteránní populace druhu Rousettus aegyptiacus představuje jediný stálý výskyt kaloňů mimo pásmo tropů. Charakterem výskytu a genotypickou proměnlivostí se tento druh navíc značně odlišuje od jiných středomořských savců. Cílem projektu je objasnit zdroje těchto specifik a detailně zhodnotit roli jednotlivých historických a ekologických faktorů podmiňujících současný obraz rozšíření. Projekt kombinuje přístupy podrobné molekulárně fylogeografické analýzy a systematického terénního studia biologie tohoto dosud jen velmi málo prozkoumaného druhu. Výsledky umožní posoudit specifika jednotlivých subpopulací a zhodnotit je z hlediska biotických faktorů areálové dynamiky a historie středomořských společenstev.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Řešitel: 
Ivan Horáček - Univerzita Karlova, PřF
Spoluřešitelé: 

Petr Jedlička - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Bartonička Tomáš - Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA601110905
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2013