Fyzika, chemie a informatika pro biologické, ekologické a lékařské aplikace

5152

Fyzika, chemie a informatika pro biologické, ekologické a lékařské aplikace

Tématický projekt se orientuje na systematické řešení fyzikálních a informatických problémů studia mikrostruktury živé hmoty pomocí elektronově optického zobrazení o vysokém rozlišení. Především jde o zobrazování původních nevodivých preparátů a zejména pak vlhkých vzorků za vysokého tlaku vzduchu a vodních par v tzv. environmentálním elektronovém mikroskopu. Budou také zkoumány detekční metody zpětně odražených elektronů pro zobrazení proteinů značkovaných koloidním zlatem. Dále budou rozvíjeny počítačové metody návrhu elektronově optických prvků a systémů, simulace jejich funkce a výpočtu parametrů zobrazení a zobrazovacích vad, a rovněž počítačové simulace interakce elektronů s pevnou látkou a kontrastu obrazu. V oblasti spektroskopie nukleární magnetické rezonance bude pozornost soustředěna na zkracování časů při MR měření s nezmenšeným objemem a kvalitou získávané informace, na další rozvoj technik sběru primárních experimentálních dat a na optimalizaci postupů získávání informací z těchto dat. Dále se projekt zabývá metodologií a přístrojovou technikou pro diagnostiku autonomního nervového systému ve vztahu ke kardiovaskulárním onemocněním. Konečně budou rozvíjeny metody mikro- a nanomanipulace s živými objekty pomocí fokusovaných laserových svazků, metody řízené fúze buněk, manipulace s nitrobuněčnými strukturami a vysoce přesného měření polohy chyceného objektu a interakčních sil na něj působících až do řádu pN.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Luděk Frank, DrSc.
Řešitel: 
Karel Ulbrich - ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR
Spoluřešitelé: 

Zdeněk Havlas - ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR
Luděk Frank - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Karel Jungwirth - FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
Jan Dobeš - Ústav jaderné fyziky AV ČR
Karel Balík - ÚSTAV STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR
Josef Chmelík - Ústav analytické chemie
Jana Šlotová - BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
Michal V. Marek - Ústav ekologie krajiny

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
KSK4055109
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2004