Fyzikálně-chemická studie mechanismu radiolytických procesů, jejich produktů a účinků na vlhké vzorky pozorované v pokročilém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu.

898501

Fyzikálně-chemická studie mechanismu radiolytických procesů, jejich produktů a účinků na vlhké vzorky pozorované v pokročilém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu.

Poškození vzorku elektronovým svazkem představuje pro environmentální rastrovací elektronovou mikroskopii (EREM) významnou a velmi aktuální výzvu. Je známo, že při ozáření vlhkých biologických vzorků elektronovým svazkem o energii vyšší než 20 eV dochází k ionizaci a následné radiolýze molekul vody, čímž vznikají velmi reaktivní částice. Zejména hydroxylový radikál (OH·), vodíkový radikál (H·), peroxid vodíku (H2O2), ale také hydratovaný elektron (eaq). Tyto produkty mohou vyvolávat další chemické reakce, které umocňují poškození vzorku. Mezi další důsledky interakce elektronového svazku se vzorkem patří změny pH ve sledovaných roztocích (zejména v zásaditých), či změny teploty. Pochopení mechanismů vzniku volných radikálů v EREM je velmi důležité téma, neboť zatím lze jejich přítomnost, vznik a šíření studovat především pomocí simulací. Vzhledem k mému výzkumnému zaměření (CV a motivační dopis) a tématice vědecké skupiny doc. Ing. et Ing. Viléma Neděly (ÚPT AV ČR) se budu zabývat elektrochemickou analýzou a kvantitativním stanovení produktů radiolytických procesů. Dosažené výsledky přinesou nové poznatky o produktech radiolýzy a změnách, které způsobují ve vzorku. V projektu se budeme soustředit na pochopení obecných a samovolných chemických reakcí, ke kterým dochází za různých termodynamických podmínek a zatím je není možné v EREM studovat. Neméně důležitý je také správný a efektivní postup, abychom dosáhli excelentních výsledků, které přispějí k rozvoji pokročilé environmentální rastrovací elektronové mikroskopie (A-ESEM) a budou publikovány na národních/mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech s vysokým impakt faktorem.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Eliška Dostálová, Ph.D.
Řešitel: 
Dostálová Eliška - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
L100652251
Datum od: 
1. 7. 2022
Datum do: 
30. 6. 2023