Kvantitativní problémy jedno voxelové protonové NMR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli

1247

Kvantitativní problémy jedno voxelové protonové NMR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli

Navrhovaný projekt je zaměřen na další vývoj technik pro prostorově lokalizovanou in vivo protonovou NMR spektroskopii (MRS), která představuje velmi účinný nástroj pro neinvazivní studium metabolických procesů v mozku. Velké možnosti, které metody NMR spektroskopie nabízejí, nejsou bohužel doposud dostatečně využívány v klinických aplikacích. Ukazuje se, že klinické aplikace vyžadují další zlepšení kvality, reprodukovatelnosti a informačního obsahu měřených NMR spekter. Z tohoto důvodu je v současné době věnována značná pozornost vývoji technik, které umožňují měřit protonová NMR spektra při velmi krátkých echo-časech. Při krátkých echo-časech klade měření kvalitních protonových spekter metabolitů v mozku značné nároky zejména na vysoce účinné potlačování velmi silných signálů vody v měřených spektrech, na potlačení kontaminace měřených spekter metabolitů nežádoucími signály (zejména signály vody a tuku), generovanými v oblastech mimo měřenou oblast zájmu, a na rozlišení spekter nízkomolekulárních metabolitů od signálů pozadí, tvořeného hlavně rezonancemi makromolekul a tuku. Hlavními cíli projektu jsou (1) implementace technik, které byly vyvinuty v ÚPT Brno (grantový projekt AV ČR č. A4065601) pro prostorovou lokalizaci, potlačování vody a všech signálů generovaných mimo oblast zájmu a pro diferenciaci spekter metabolitů a makromolekul na 3T celotělovém MR systému ve Vídni, (2) vývoj technik umožňujících potlačit nežádoucí vlivy různých pohybů na přesnost a spolehlivost kvalifikace MR spekter, (3) komplexní testování vyvinutých in vivo MRS technik na souboru vybraných osob.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Ewald Moser - Universität Wien

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
KONTAKT 2000/9
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2001