Měření funkcí autonomního systému u pacientů na umělé plicní ventilaci

2343

Měření funkcí autonomního systému u pacientů na umělé plicní ventilaci

Cílem práce je analýza funkcí autonomního nervového systému u kriticky nemocných, zkoumat vliv dechové frekvence na funkci autonomního nervového systému. U cca 75 kriticky nemocných na umělé plícní ventilaci (UPV) budou monitorována a ukládána kontinuální data a hemodynamických a respiračních parametrů při různých dechových frekvencích po dobu 1 hodiny. U každého pacienta provedeme analýzu signálů s výpočtem : sensitivity tepové frekvence baroreflexu na frekvenci 0,1 Hz , průměrné fáze RR-SBP (interval RR- systolický tlak) okamžité přenosové funkce a fluktuace fáze k popisu fázových stavů ve zpětnovazebných smyčkách. Dále provedeme analýzu variabilita tepové frekvence v nižších frekvenčním pásmu 0.05 to 0.15 Hz a vysokém frekvenčním pásmu 0.15 to 0.4 Hz . Výsledky budou vyhodnoceny v různých subpupulacích kriticky nemocných, zvláště u pacientů s mozkovou smrtí. Na základě výsledků pokusit se definovat dechovou frekvenci, která je nejoptimálnější pro autonomní regulaci a stabilitu hemodynamiky kriticky nemocných na UPV. Projektu odpovídá cíl č. 2 RPV II: Vypracovat komplexní diagnostické a léčebné postupy sloužící k co nejrychlejšímu a nejpřesnějšímu rozpoznání časných stadií život ohrožujících stavů nemocných. Výsledky prohloubí základní znalosti o autonomní regulaci, mohou být potenciálně použitelné k hemodynamické stabilizaci kriticky nemocných . Předpokládáme, že práce bude určena pro lékaře a vědecké pracovníky, kteří se zabývají léčbou kriticky nemocných pacientů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Václav Zvoníček - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno
Spoluřešitelé: 

Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NS10105-3/2008
Datum od: 
30. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2010