Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou

5033

Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou

Catena-poly(disubstituovaný křemík) (CSi) - lineárně vázaný křemík s bočními alkyl, aryl a p-konjugovanými skupinami představuje novou třídu elektronicky aktivních materiálů s perspektivními aplikacemi, což vyžaduje vysokou chemickou stabilitu. Některé excitace vedou k vytvoření jak nevratných degradačních produktů, tak metastabilních změn, které rozhodujícím způsobem ovlivňují fyzikální vlastnosti. Cílem projektu je studium všech procesů, které mohou vést k vytváření matastabilních stavů v CSi. K tomu účelu bude použito jak fotoexcitace, tak i excitace elektronovým a iontovým svazkem. Zvláštní pozornost bude věnována studiu termalizace excitovaného stavu, vzniku párových stavů a jejich disociaci, luminiscenci, štěpení Si-Si vazby a síťování a souvislostem mezi těmito procesy. Tvorba metastabilních stavů bude zaměřena na vývoj scintilačních a katodoluminiscenčních detektorů elektronových svazků a cílené vytváření záchytných stavů v holografických fotoreaktivních médiích. Chování těchto metastabilních stavů v těchto jednodimenzionálních křemíkových materiálech bude porovnáno s metastabilními stavy pozorovanými v trojdimenzionálním amorfním křemíku.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Petr Schauer, CSc.
Řešitel: 
František Schauer - Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Spoluřešitelé: 

Stanislav Nešpůrek - ÚSTAV MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE AV ČR
Petr Schauer - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/01/0518
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2003