NMR za hranicemi homogenity a šumu

3133

NMR za hranicemi homogenity a šumu

Cílem projektu je redukovat dvě základní omezení soudobých metodologií NMR, která souvisí s kvantifikací spekter deformovaných nehomogenitou a šumem. Pro získání úplného souboru spektrálních parametrů 'z prvních principů' bude rozpracována původní koncepce založená na nedávném pokroku v metodologii inverzních problémů a globální optimalizace. Speciálním případem bude restaurace spekter deformovaných nehomogenitou a nestabilitou magnetického pole Bo, šumem signálu FID a také eliminace artefaktů standardních fourierovských technik (např. deformace základní čáry). Nové inverzní metody budou implementovány, porovnány a verifikovány na simulovaných i experimentálních datech. Očekávaným důsledkem projektu je zobecněná metodologie NMR pro rozsáhlou třídu spektroskopických experimentů za soudobými hranicemi homogenity a šumu. To by mělo značný význam pro mnoho oblastí spektroskopie NMR, např. v biomedicínské diagnostice založené na lokalizační in vivo spektroskopii 31P a 1H metabolitů. Jsou též pravděpodobné důsledky pro podstatné zlevnění doposud velmi nákladné instrumentace NMR, zejména supravodivých magnetických soustav.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Gottvald, CSc.
Řešitel: 
Aleš Gottvald - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Jiří Jan - Vysoké učení technické v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/95/0282
Datum od: 
1. 1. 1995
Datum do: 
31. 12. 1997