Rastrovací elektronová mikroskopie nevodivých vzorků

5667

Rastrovací elektronová mikroskopie nevodivých vzorků

Tým navrhovatele vytvořil původní metodu \"nenabíjející\" rastrovací elektronové mikroskopie nevodivých preparátů, spočívající ve využití kritické energie, při níž je proud emitovaných elektronů roven proudu dopadajícímu. Dále byla navržena a odzkoušena metoda měření kritické energie pomocí sledování časového průběhu videosignálu během nabíjení preparátu. V rámci grantového projektu byla metoda ověřena na experimentálním zařízení, a to včetně možnosti počítačového řízení umožňujícího rutinní nasazení metody v mikroskopické praxi. Cílem projektu je uvedenou metodu převést do podoby odpovídající modernímu elektronovému mikroskopu. To zahrnuje nový elektronově optický návrh sestavy katodové čočky a jeho experimentální ověření, a zejména vypracování algoritmů pro realizaci a řízení procesu měření kritické energie, zpracování dat a snímání obrazu při optimální energii elektronů. Podstatné je přizpůsobit algoritmy podmínkám elektronového mikroskopu plně řízeného počítačem.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Luděk Frank, DrSc.
Řešitel: 
Luděk Frank - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IBS2065017
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2002