Spřažení difúzních toků v porézních membránách a katalyzátorech a jejich studium pomocí permeace a NMR techniky

1412

Spřažení difúzních toků v porézních membránách a katalyzátorech a jejich studium pomocí permeace a NMR techniky

Jeden z nejdůležitějších otevřených problémů separační selektivity mikroporésních membrán je znalost rozsahu a mechanismu spřažení difusních toků v omezených prostorech mikroporésních membrán. Stejným nedostatkem trpí i procesy v katalýze na mikroporésních katalyzátorech. Hlavními cíli projektu jsou (i) nalézt experimentální a teoretické postupy, které by umožnily rozlišit, jak přispívá k spražení difusních toků vzájemná interakce hnacích sil příslušných toků nebo vzájemné tření molekul komponent směsi (ii) nalézt návody k předpovědi účinku vzájemného tření molekul separované směsi (iii) změřit samodifusní koeficienty složek v binárních plynných směsích obsažených v makropórech (v podložkách mikroporésních membrán anebo v transportních pórech katalyckých pelet). Cílů bude dosaženo následujícími přístupy: (i) permeačními měřeními binárních (a odpovídajících jednosložkových) látek za použití polootevřené a standatdní Wicke-Kallenbachovy cely, (ii) metodou NMR (technika stimulovaného spinového echa), (iii) řešení odpovídajícho matematického modelu.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Milan Kočiřík - Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského
Spoluřešitelé: 

Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA400400501
Datum od: 
1. 1. 2005
Datum do: 
31. 12. 2007