Studium interakcí elektronů s plynem v podmínkách tlakového spádu nízkoenergiového environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu

583001

Studium interakcí elektronů s plynem v podmínkách tlakového spádu nízkoenergiového environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu

Projekt se zabývá simulacemi interakcí primárních a signálních elektronů s plynným prostředím v nízkoenergiovém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu a teoretickým a experimentálním studiem jejich důsledků na detekci signálu. Jevy budou studovány a simulovány vlastním Monte Carlo programem, nově vytvořeným pro práci v podmínkách tlakového spádu čerpaných plynů. Program bude testován při návrhu “nízkorozptylové” diferenciálně čerpané komory nové koncepce a scintilačního detektoru sekundárních elektronů pro nízkoenergiový EREM. Na základě výsledků Monte Carlo simulací interakcí elektronů s pevnou látkou a vlastního know-how budou studovány limity detekce zpětně odražených elektronů s energií pod 2 keV v nízkoenergiovém EREM. Základní výzkum nativních nebo živých biologických vzorků bude doplněn korelací výsledků z nízkoenergiového EREM, světelné konfokální mikroskopie a nukleární magnetické rezonance.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Vilém Neděla - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Ladislav Havel - Mendlova Univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA14-22777S
Datum od: 
1. 1. 2014
Datum do: 
31. 12. 2016