Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami

113001

Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami

MR je rozvíjející se oblastí vhodnou pro studium měkkých tkání a nástrojem při rozhodování o formě léčby pacienta. Metodiky pro snímání obrazů váhovaných relaxačními časy poskytují představu pouze o rozložení tkání. Nyní je pozornost věnována výzkumu metod snímání obrazů umožňujících rozlišení jednotlivých typů nádorových ložisek. To vede k dynamickému zobrazení tkáně pomocí kontrastních látek a rozvoji analýzy dat pro získání perfuzních parametrů. Projekt bude zaměřen na výzkum metod analýzy obrazových dat získaných MR perfuzním a difúzním měřením. Významnými částmi bude stanovení arteriální vstupní funkce, analýza perfuzních parametrů, 3D analýza difúzního tenzoru, vytvoření modelu pro analýzu víceparametrových MR obrazů. Součástí bude sjednocení geometrie obrazů snímaných různými technikami, segmentace tumoru s výpočtem jeho objemu, separátní segmentace oblastí nádoru, návrh techniky pro stanovení masky částí tumoru. Výsledky výzkumu budou porovnány se závěry lékařské diagnózy a verifikovány na souboru pacientů s cílem rozlišit metastázy od primárního mozkového tumoru.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Andrea Šprláková-Pusková - Fakultní nemocnice s poliklinikou, Brno-Bohunice
Eva Gescheidtová - FEKT VUT v Brně

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP102/12/1104
Datum od: 
1. 1. 2012
Datum do: 
31. 12. 2014