Vybrané aplikace a další rozvoj metody zobrazení nevodivých preparátů v SEM s katodovou čočkou

5311

Vybrané aplikace a další rozvoj metody zobrazení nevodivých preparátů v SEM s katodovou čočkou

Při kritické energii elektronů je množství dopadajících a emitovaných elektronů shodné a je tedy možné pozorovat nevodivé vzorky bez nutnosti pokovení. U heterogenního preparátu se v zorném poli objevují lokální změny kritické energie a vytváří se povrchový náboj v závislosti na velikosti \"zrn\" vzorku. Tento jev bude studován na heterostrukturách, cíleně připravených pomocí elektronové litografie, a dále na různých typech nevodivých struktur, pro něž budou stanovovány podmínky zobrazení a meze použitelnosti metody. Budou prováděny vzorové experimenty pro řadu vybraných typů preparátů z oblasti biologie, medicíny a nauky o materiálu. Především půjde o struktury vláknité nebo práškové povahy, jejichž povrchy je velmi obtížné zvodivovat obvyklými postupy a které jsou pro klasickou rastrovací elektronovou mikroskopii problematické. Budou vypracovány návody pro nasazení metody v mikroskopické praxi.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jitka Zobačová, Ph.D.
Řešitel: 
Jitka Zobačová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
KJB2065301
Datum od: 
1. 1. 2003
Datum do: 
31. 12. 2005