Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu

4411

Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu

Podstatou projektu je využít metod a experimentálních sestav optické pinzety, optického skalpelu a automatizovaného cytometru, které byly vyvinuty za finanční podpory předcházejících projektů, ke studiu mechanických vlastností a uspořádání interfázního chromatinu v jádrech živých i fixovaných lidských buněk. Teoretické a experimentální zkušenosti interdisciplinárního týmu řešitelů budou využity k fluorescenčnímu barvení chromatinu živých buněk - k laserem indukované fúzi fluorescenčně označených buněk, - k topologocké analýze rozložení obarvené oblasti chromatinu v jádrech živých a fixovaných buněk, - ke vnášení fluorescenčně obarvených nanosond do jádra živé buňky, optickému zachycení sondy a vymezení prostoru, který je pro sondu nedostupný, s mikrometrovým rozlišením - ke studiu mechanických vlastností chromatinu s využitím optických manipulací s vhodnými sondami. Získané poznatky budou využity pro vývoj nových diagnostických metod.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Miroslav Vařecha - MASARYKOVA UNIVERZITA
Miroslav Liška - Vysoké učení technické v Brně
Emilie Lukášová - BIOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR

Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA1065203
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2006