Vývoj přístrojové a metodické základny k výběru fotoautotrofních mikroorganismů pro produkci vyšší generace biopaliv

4841

Vývoj přístrojové a metodické základny k výběru fotoautotrofních mikroorganismů pro produkci vyšší generace biopaliv

Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci nového typu experimentálního zařízení a metodik pro spolehlivý řízený výběr oxygenních fotoautotrofních mikroorganismů (řas a sinic) na úrovni jednotlivých buněk. Výběr bude založen na zachycení jednotlivé buňky ze suspenze protékající mikrofluidním systémem prostřednictvím optické pinzety a na její následné charakterizaci prostřednictvím měření intenzity a dynamiky fluorescence emitované endogenními či exogenními chromofory obsaženými v buňkách, případně na spektrální analýze záření emitovaného buňkou. Prostřednictvím polohování optické pasti umožní zařízení oddělení vybraných a nevyhovujících buněk ve sterilních podmínkách a následné využití vybraných buněk pro založení produkčních kultur. Suspenze mikroorganismů vypěstované z vybraných rodičovských buněk budou prověřeny z hlediska neklasifikovaných vlastnosti, jako je například rychlost růstu nebo robustnost kultury v mírném abiotickém i biotickém stresu.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Ladislav Nedbal - PSI, spol. s r. o.
Spoluřešitelé: 

Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI1/433
Datum od: 
1. 7. 2009
Datum do: 
30. 6. 2013