Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu a jeho řízení

4241

Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu a jeho řízení

Návrh projektu je orientován na výzkum, popis a modelování fyzikálních dějů při laserovém svařování kovů a na vývoj metodiky a řídících systémů pro kvalitní a reprodukovatelné svařování výkonovými lasery. Svařování laserovým svazkem je fyzikálně velmi komplexní proces a jeho zvládnutí, řízení a regulace vyžaduje zevrubný teoretický popis, rozsáhlá experimentální měření a následnou optimalizaci modelu. Teoretický popis tohoto děje bude sloužit jako východisko pro návrh řídícího a regulačního systému pro svařovací laser. Výsledným cílem bude pomocí aktivní zpětnovazební regulace dosáhnout potlačení relaxačních oscilací v plazmatu v bodu svaru a udržení ustálených podmínek. Navržený řídící a regulační systém pro svařovací proces bude využívat monitorování vhodných fyzikálních veličin během svaru, především optické povahy a řídící algoritmus bude založen na teoretickém popisu děje.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Petr Jedlička, Ph.D.
Řešitel: 
Petr Jedlička - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
2A-3TP1/113
Datum od: 
1. 4. 2008
Datum do: 
31. 12. 2011