Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů

1131

Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů

Porézní materiály jsou středem teoretického zkoumání i experimentů v mnoha vědeckých a technických disciplínách. Vlastnosti malých a velkých vzorků mohou být určovány plynovou DMRI, což může přinést zajímavé výsledky pro geofyziku, hydrogeologii, stavebnictví a chemické obory. DMRI a měření relaxačních časů pomocí NMR mohou být účinným nástrojem k získání informací o nejdůležitějších charakteristikách (porezita, rozložení pórů, poměr objem/povrch, permeabilita) porézních materiálů tam, kde obvykle používané techniky selhávají. Projekt je zaměřen na studium struktury materiálů s pomocí změn relaxačních vlastností a difúzních koeficientů kapalin a plynů technikami NMR. Důraz bude kladen na vývoj a experimentální ověření nové techniky měření relaxačních konstant T1 u systémů s krátkými relaxačními konstantami a s nízkým poměrem T1/T2, na využití pseudonáhodné měřicí sekvence pro selektivní MR excitaci jader, na vývoj zařízení pro zajištění definovaných podmínek při měření s plyny, na postakviziční techniky zpracování obrazu pro zvýraznění kontrastu, na porovnání změn relaxačních a difúzních parametrů biologických vzorků s parametry zjištěnými běžnými technikami a matematickými simulacemi.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.
Řešitel: 
Eva Gescheidtová - VUT Brno, FEKT
Spoluřešitelé: 

Karel Bartušek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/07/0389
Datum od: 
1. 1. 2007
Datum do: 
31. 12. 2009