Význam spánkové apnoe v patofyziologii a léčbě fibrilace síní

2344

Význam spánkové apnoe v patofyziologii a léčbě fibrilace síní

Zaměření projektu: v ekonomicky rozvinutých zemích se silně zvyšuje výskyt fibrilace síní a současně i obstrukční spánkové apnoe (OSA).Odhaduje se, že v Severní Americe se fibrilace síní rozvine u 1 ze 4 dospělých a obstrukční spánkovou apnoe trpí každý čtvrtý muž středního věku. Data z pilotních projektů ukazují na možný těsný patofyziologický vztah obou těchto medicínsky a socioekonomicky důležitých onemocnění.
Cíle projektu: a) definice interakcí mezi OSA a fibrilací síní; b) identifikace mechanizmů, kterými OSA vede k vyššímu riziku vzniku fibrilace síní; c) zhodnocení významu správné diagnostiky a účinné léčby OSA na rekurenci fibrilace síní po provedené kardioverzi na základě kontrolované randomizované studie. Pokud je nám známo, doposud nebyly publikovány výsledky výzkumu, který by řešil tyto otázky. Jde rovněž o vůbec první studii v České republice systematicky sledující výskyt OSA u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním.
Očekávané přínosy: a) určení možného patofyziologického mechanizmu či jejich kombinace, které predispojí pacienty s OSA k rekurentní fibrilaci síní; b) stanovení výskytu OSA u populace pacientů s fibrilací síní a indikovaných ke kardioverzi; c) zhodnocení účinné léčby OSA na prevenci rekurence fibrilace síní.
Očekávané výstupy: a) vyvinutí nových diagnostických a léčebných algoritmů pro fibrilaci síní; b) tvorba edukativních materiálů pro širokou veřejnost zaměřená na primární a sekundární prevenci OSA a fibrilace síní; c) zvýšení úrovně lékařské péče a lékařského výzkumu zapojením mladých investigátorů do mezinárodního projektu.
Zaměření projektu ve shodě s prioritami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR: projekt naplňuje 6 stanovených prioritních směrů v oblasti diagnostiky, léčby a prevence kardiovaskulárních onemocnění a snižování celkových nákladů zdravotní péče (podrobnosti viz Formulář B - Popis projektu). Dále je kladen důraz na silnou mezinárodní spolupráci s úzkým zapojením mladých odborníků a silný publikační potenciál výsledků výzkumu. 
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Tomáš Kára - Fakultní nemocnice u sv. Anny
Spoluřešitelé: 

Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NS10098-4/2008
Datum od: 
30. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2011