Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
143002 Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras Ing. Zenon Starčuk, CSc. S GA ČR GA22-14568S
144305 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2023050
232501 Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping Ing. Pavel Jurák, CSc. S TA ČR FW03010434
236002 Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NU21-02-00584
233001 Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulace Ing. Pavel Jurák, CSc. S GA ČR GA 21-25953S
443003 Semiklasická nelineární elektro-optická levitace prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 23-06224S
448509 Klasická a kvantová optomechanika s levitujícími nanoobjekty prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř AV ČR AP2002
452503 Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S FW03010232
442502 Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř TA ČR TN02000020
625002 Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR VK01010026
593003 Kvantitativní nízkoenergiové 4D-STEM zobrazování radiačně citlivých vzorků Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA 21-13541S
593004 Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM) Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR 23-07962S
583004 Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. Ř GA ČR GA22-25799S
460906 TSCAC Two-species composite atomic clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f02 TSCAC
465002 Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MV ČR VK01030193
465001 Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MV ČR VJ01010035
460103 Czech National Quantum Communication Infrastructure Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 101091684
822504 Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S TA ČR FW01010293
112501 Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. S TA ČR SS06020224
753301 Studium interakce levitujících částic v optické kavitě Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 21-19245K
216002 Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NU21-04-00445
651201 Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. S CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673
788503 Kompaktní optická reference na bázi mikrometrické kyvety Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř AV ČR CNRS-22-14
788902 Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř CESNET 710/2022
272501 Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek Ing. Jan Ježek, Ph.D. S TA ČR FW03010535
153003 Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinů doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. Ř GA ČR GA22-10953S
492501 Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S TA ČR FW01010379
633001 Zkoumání rozptylových jevů elektronů ve dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA Ř GA ČR GA22-34286S
618505 Cutting-edge electron microscopy: A novel insight into advanced lightweight structural materials Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ř AV ČR JSPS-22-12
618503 Laboratoř klasifikace mikrostruktury pokročilých ocelí s pomocí umělé inteligence Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ř AV ČR LQ100652201
312501 Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0 Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. S TA ČR FW03010687
713004 Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantů Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 23-06757S
716001 Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémech Mgr. Ota Samek, Dr. S MZ NU21-05-00341
482501 Vývoj inovativně řízeného projektoru pro Safety a Průmysl 4.0 Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S TA ČR FW06010453
242501 Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními Ing. Vlastimil Vondra, Dr. S TA ČR FW01010543
106001 Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsie Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S MZ NU22-08-00278
103001 Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř GA ČR GA22-28784S
104302 Národní ústav pro neurologický výzkum Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S MŠMT LX22NPO5107
103301 Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S GA ČR GF22-28594K
252501 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR FW03010504
282504 Distanční terapie u pacientů se srdečním selháním pomocí metod umělé inteligence s fúzí multimodálních vstupů Ing. Filip Plešinger, Ph.D. S TA ČR FW06010766
478501 Zkoumání rozptylu elektronů na dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích Ing. Jakub Piňos Ř AV ČR L100652301
223301 Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř GA 21-06012J
323001 Sledování jednotlivých částic, pomocí multimódového vláknového endoskopu pro zkoumání extracelulárního prostoru v mozku myši Johanna Traegaardh, Dr. Ř GA ČR GA22-27726S
572501 Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace Mgr. Josef Daniel, Ph.D. S TA ČR TH75020003
600901 Single-fibre based holographic endoscope for observations of stroke in deep brain structure prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř EC 101082088
860101 DEEP BRAIN PHOTONIC TOOLS FOR CELL-TYPE SPECIFIC TARGETING OF NEURAL DISEASES Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. S EC 101016787
913001 Faradayův Skalpel: precizní ablace mozkové tkáně pomocí elektrochemické redukce kyslíku MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D. S GA ČR 23-07432S
898501 Fyzikálně-chemická studie mechanismu radiolytických procesů, jejich produktů a účinků na vlhké vzorky pozorované v pokročilém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Ing. Eliška Dostálová, Ph.D. Ř AV ČR L100652251